ด้วยสถานะการระบาดของไวรัส Covid-19 ตั้งแต่ 2562 หลายธุรกิจจำเป็นต้องมีการปรับตัว และ ทำให้การดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ New Normal เกิดขึ้น

สำหรับธุรกิจทางด้าน แฮลแคร์ (Healthcare) ก็มีการปรับตัวช่วยเช่นกัน และเพื่อการดูแลลูกค้าและคนไข้ให้ดีที่สุด โดยการเว้นระยะเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาด

เครื่องมือหนึ่งที่นำมาใช้ในการดูแลคนไข้ คือ การแพทย์ทางไกล (Telehealth หรือ Telemedicine) สามารถมองได้ 3 มุมมองดังนี้

การนำการแพทย์ทางไกลมาใช้จะช่วยและสร้างประโยชน์ในการแพทย์และการรักษา ได้ดังนี้

คนไข้และลูกค้า

 • เพิ่มประสิทธิผลในการรักษาสำหรับคนไข้ โดยจะช่วยในการรับการรักษาเบื้องต้นได้ทันท่วงที
 • ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการเดินทางและการลดเวลาในส่วนของการทำงานและกิจกรรมที่สำคัญแทนการมารอเพื่อการตรวจรักษา
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาลดลง เนื่องจากการรับบริการหรือการรักษาหากวินิจฉัยหรือพบอาการไม่รุนแรงก็สามารถหายได้ในเวลาอันสั้น
 • เพิ่มการรักษาและการดูแลจากคนไข้ สำหรับคนในพื้นที่ที่ห่างไกล และการเข้าถึงการรักษาไม่สะดวก

แพทย์ คลินิก และ โรงพยาบาล

 • เป็นการเพิ่มทักษะในการรักษาเพิ่มขึ้น (Upskill) และการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีจะเพิ่มมากขึ้น
 • ค้นพบการรักษาพยาบาลในรูปแบบใหม่มากขึ้น เพิ่มการปรับตัวในการสือสารทางไกลเพิ่มมากขึ้น แทนการคุยหรือพบการต่อหน้า
 • ส่วนลดการยกเลิกนัดหมายลง เนื่องจากคนไข้ หรือ ลูกค้ามีความจำเป็นการติดต่อหมอหรือคลินิกมากยิ่งขึ้น
 • ขยายการให้บริการกว้างไกล และไม่จำกัดเพียงพื้นที่ใกล้เคียง เป็นการสร้างฐานคนไข้และลูกค้าเพิ่มขึ้น
 • ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในด้านจัดการหลังการดูแลรักษา เช่นการทำความหลังการรักษา หรือ ลดใช้ห้องฉุกเฉินในการรักษาที่ซึ่งมีต้นทุนที่สูง เป็นต้น
 • มีความยืนยุ่นในการดูแลคนไข้มากยิ่งขึ้น ไม่ต้องให้คนไข้หรือลูกค้ามารอรับบริการที่คลินิกหรือโรงพยาบาลอย่างเดี่ยว ลดการรอคอย และ เพิ่มการเว้นระยะห่างในช่วงโรคระบาดได้ดีขึ้น

สังคม

 • การเข้าถึงการรักษาพยาบาลมีความง่ายและสะดวกรวดเร็ว รัฐบาลมีลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลคนไข้ในการรับการรักษาลดลง
 • การเรียนรู้และการเข้าใจทางด้านเทคโนโลยี เพิ่มมากขึ้นและเข้าถึงทุกคนมากขึ้น
 • เกิดธุรกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น เช่น Platform หรือ App เพิ่มมากขึ้น การจ้างงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น การขนส่งหรือโลจิสติก จะขยายตัวมากขึ้น
 • ทุกคนได้เรียนรู้และปรับการดำเนินชีวิตในรูปแบบ New Normal และย่อมรับการดูแลในแนวทางใหม่ และปรับตัวได้ง่ายขึ้น หากมีเหตุการณ์คลายกันเกิดขึ้นในอนาคต
 • ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการ ปรับการบริการทางสาธารสุข (Healthcare Reform) ที่สำคัญของประเทศ

 

ระบบ Cliniclive – คลินิกไลฟ์ จึงได้นำระบบ การแพทย์การไกล (Telehealth) เข้ามาอยู่ในการทำงานระบบโปรแกรม เพื่อช่วยให้แพทย์ ได้ดูแลคนไข้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Share :

EAC9AC2B-95D6-4300-9A70-619387349DF3
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กิจการควรรู้
10 September 2021
Telehealth
ประโยชน์ในการใช้ การแพทย์ทางไกล (Telehealth) ในการดูแลคนไข้และลูกค้า
03 September 2021
cloud-computing
3 ข้อดี ระบบ Cloud Computing
01 September 2021
reward-program
Royalty Program เพื่อสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่าย
23 August 2021
cliniclive-covid
การนำระบบคลินิกมาใช้ในช่วงโควิทอย่างมีประสิทธิภาพ
30 June 2021
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial